Statut

Statut Stowarzyszenia „Wielokulturowy Kraków”

Tekst jednolity z dnia 21 sierpnia 2018 roku

PREAMBUŁA

Wielokulturowy Kraków powstał z szacunku do różnorodności. Nasze działania wynikają przede wszystkim z ciekawości – chcemy się uczyć i podejmować próby zrozumienia tego, co jest dla nas jeszcze nieznane lub obce. Chcemy, by Wielokulturowy Kraków był przestrzenią bez wykluczenia; miejscem, w którym szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania, nie pozwalając na to, by poczucie braku zrozumienia przeradzało się w niechęć i uprzedzenia. Respekt i szacunek dla różnorodności budują tolerancję; nie zawsze i nie wszyscy będziemy się ze sobą zgadzać, ale chcemy wspólnie tworzyć przestrzeń, w której jest miejsce na różne narracje. Chcemy, by narracje te funkcjonowały równolegle – bez prób udowadniania prymatu którejkolwiek z nich.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Nazwa i siedziba

1. Stowarzyszenie funkcjonuje pod nazwą Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków (dalej: Stowarzyszenie).
2. Stowarzyszenie może posługiwać się również odpowiednikiem swojej nazwy w języku angielskim – Multicultural Cracow.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 2. Obszar działania

1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności województwo małopolskie, w tym miasto Kraków.
2. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność za granicą.

§ 3. Podstawy działania

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz na podstawie
niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
5. Niezależnie od brzmienia ust. 4, dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków na podstawie umowy o pracę oraz umów o charakterze cywilno-prawnym.
6. Pracownikiem Stowarzyszenia może być zarówno członek Stowarzyszenia jak i osoba nienależąca do Stowarzyszenia.
7. Stowarzyszenie może używać okrągłej i podłużnej pieczęci z nazwą lub adresem Stowarzyszenia.
8. W uznaniu wysiłku i ofiarności osób działających na rzecz i dla dobra celów statutowych, Stowarzyszenie może ustalać i nadawać indywidualne lub zbiorowe odznaki, tytuły honorowe i wyróżnienia według zasad określonych w regulaminach przyjmowanych przez Zarząd.

§ 4. Przystępowanie do innych organizacji

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§ 5. Sposób reprezentowania Stowarzyszenia

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

2. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6. Cele Stowarzyszenia

1. Celami Stowarzyszenia są:
1) zwiększanie świadomości i zrozumienia różnorodności kulturowej;
2) tworzenie przestrzeni porozumienia i współpracy dla organizacji i innych zainteresowanych grup społecznych;
3) edukowanie i rozwijanie kompetencji międzykulturowych;
4) działalność w zakresie transferu kulturowego i dialogu międzykulturowego,
propagowania różnorodności kulturowej i otwartości społeczeństw przyjmujących,
prezentacji innych kultur w Polsce i za granicą;
5) integracja i reintegracja grup i jednostek zagrożonych marginalizacją społeczną;
6) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
7) propagowanie postaw opartych na poszanowaniu idei demokratycznego państwa
prawa i sprawiedliwości społecznej;
8) działalność w zakresie nauki, kursów i warsztatów międzykulturowych i etnicznych
9) zapewnienie wsparcia dla działań i inicjatyw związanych z prawami człowieka –
krzewienie postawy prospołecznej i wartości płynących z poszanowania dla drugiego
człowieka;
10) działalność na rzecz przygotowania Polaków do sprostania wymogom społeczeństwa
przyjmującego cudzoziemców.
11) pielęgnowanie tradycji lokalnych i umacnianie koncepcji „małej ojczyzny”;
12) promowanie idei wolontariatu;
13) działalność charytatywna;

§ 7. Sposoby działania

1. Stowarzyszenie może realizować cele niniejszego Statutu poprzez:
1) organizację i przeprowadzanie aktywności edukacyjnych w przestrzeni miejskiej i
wiejskiej, m.in. spacerów i gier miejskich;
2) przeprowadzanie wykładów, spotkań, seminariów, warsztatów, wystaw i innych
wydarzeń, w tym zagranicznych;
3) udział w wydarzeniach zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia;
4) tworzenie wirtualnych platform edukacyjnych, tworzonych zarówno przez
Stowarzyszenie jak i użytkowników;
5) publikowanie materiałów o charakterze informacyjnym w tym w środkach masowego
przekazu;
6) wymianę i edukację międzykulturową;
7) współpracę z innymi osobami i podmiotami, np. szkołami, uczelniami wyższymi,
administracją publiczną, mediami i organizacjami pozarządowymi, w tym współpracę
międzyregionalną i międzynarodową;
8) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,
9) współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami
Stowarzyszenia;
10) organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą;
11) pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
12) inne działania zgodne z celami Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może realizować cele wskazane w ust. 1 zarówno poprzez działalność
nieodpłatną jak i odpłatną.

§ 8. Działalność gospodarcza

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w niniejszym Statucie.
3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

3. CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

§ 9. Członkowie Stowarzyszenia

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawione praw publicznych.
2. Osoby prawne mogą być jedynie Członkami Wspierającymi.

§ 10. Rodzaje członkostwa

1. Stowarzyszenie tworzone jest przez Członków Regularnych.
2. W skład Stowarzyszenia mogą również wchodzić Członkowie Wspierający.
3. Członkiem Regularnym może być wyłącznie osoba fizyczna, która podziela cele i idee Stowarzyszenia, współtworzy działania organizacji i wyraża chęć stałego zaangażowania się w jej rozwój.
4. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która podziela cele i idee Stowarzyszenia.

§ 11. Prawa i obowiązki Członków

1. Do praw i obowiązków Członka regularnego należą:
1) Udział w Walnym Zebraniu Członków;
2) Bierne i czynne prawo wyborcze do Organów Stowarzyszenia;
3) Praca społeczna na rzecz Stowarzyszenia
4) Udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
5) Regularne opłacanie składek członkowskich;
6) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz za uprzednią zgodą Zarządu wyrażoną w formie uchwały.
2. Do praw Członka Wspierającego należą:
1) Udział w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu;
2) Możliwość pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej;
3) Udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 12. Sposób przyjmowania i odwoływania Członków

1. Nadanie statusu Członka Regularnego następuje w drodze uchwały wyrażonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w terminie do dwóch miesięcy od złożenia pisemnej lub ustnej deklaracji o chęci przystąpienia do organizacji.
2. Nadanie statusu Członka Wspierającego następuje w drodze uchwały wyrażonej przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie do dwóch miesięcy od złożenia pisemnej lub ustnej deklaracji o chęci przystąpienia do organizacji.
3. Członek Regularny i Członek Wspierający mogą utracić swój status na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków bądź na swój wniosek.
4. Jeżeli Członek Regularny lub Członek Wspierający sprzeniewierzą się celom Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów zadecydować o usunięciu Członka.
5. Członek Regularny i Członek Wspierający mogą w każdej chwili złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z członkostwa. Oświadczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia go Członkowi Zarządu.
6. Usunięcie bądź rezygnacja nie stoją na przeszkodzie ponownemu przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia.

4.WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13. Walne Zebranie Członków

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.
3. Prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków przysługuje zarówno Członkom Regularnym jak i Członkom Wspierającym Stowarzyszenia.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w obecności nie mniej niż połowy Członków Regularnych Stowarzyszenia.
4. Walne Zebranie Członków powołuje i odwołuje Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów.
5. Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podejmowanej większością trzech czwartych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania decyduje o zmianach w statucie.
6. Walne Zebranie Członków w drodze uchwały decyduje o przyznaniu absolutorium Zarządowi.
7. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przynajmniej raz do roku.
8. O Walnym Zebraniu Członków Członkowie Regularni oraz Wspierający są informowani ze stosownym wyprzedzeniem, nie później jednak niż na siedem dni przed planowanym wydarzeniem.
9. Niezależnie od brzmienia punktu poprzedzającego, Walne Zebranie Członków może być zwoływane częściej, w zależności od potrzeb i woli Członków Regularnych (dalej: Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków). Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się przepisy poprzedzające, z zastrzeżeniem, że o planowanej dacie jego przebiegu Członkowie mogą być informowani z trzydniowym wyprzedzeniem w drodze emailowej pod warunkiem uzyskania elektronicznego potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Członków.

§ 14. Zarząd

1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. W skład Zarządu wchodzi trzech Członków, w tym Prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
3. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów na okres 1 roku. Po upływie jednej kadencji, Członkowie Zarządu mogą zostać ponownie wybrani do pełnienia swoich funkcji.
4. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
4) zwoływanie Walnego Zebrania Czlonków;
5) podejmowanie uchwał o wstąpieniu do innych organizacji;
6) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
5. Zarząd może ponadto podejmować decyzje i uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków.
6. Dla ważności uchwały podjętej przez Zarząd niezbędna jest zgoda dwóch jego Członków wyrażona na piśmie.
7. W sprawach mniejszej wagi o charakterze niecierpiącym zwłoki, każdy Członek Zarządu może podejmować decyzje samodzielnie. Decyzja ta pod rygorem nieważności podlega niezwłocznemu zatwierdzeniu przez dwóch pozostałych Członków Zarządu, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
8. Co najmniej raz w roku Zarząd jest obowiązany do przedstawiania sprawozdania ze swoich prac Walnemu Zebraniu Członków.
9. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków
10.Zarząd jest władny rozporządzać majątkiem Stowarzyszenia do kwoty 15 000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Rozporządzanie przez Zarząd majątkiem powyżej wskazanej kwoty jest uzależnione od uprzedniej zgody Walnego Zebrania Członków wyrażonej w uchwale.

§ 15. Wynagrodzenie Zarządu

1. Członkowie Zarządu za swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia mogą pobierać wynagrodzenie.
2. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 16. Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna pełni nadzór nad działaniami Zarządu.
3. Na każde żądanie Komisji Rewizyjnej Zarząd jest obowiązany do przedstawienia jej wszelkich informacji i dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą również:
1) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu;
2) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołanie Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie.
5. Komisja Rewizyjna w składzie trzech osób wybierana jest przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów na okres 1 roku. Po upływie jednej kadencji, Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą zostać ponownie wybrani do pełnienia swoich funkcji.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej w trakcie swojej kadencji nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu.
7. Co najmniej raz w roku Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przedstawiania sprawozdania ze swoich prac Walnemu Zebraniu Członków.
8. Jeżeli w trakcie sprawowania swojej funkcji, Komisja Rewizyjna wykryje poważne nieprawidłowości w działaniu Zarządu, jest uprawniona do przedstawienia Walnemu Zebraniu Członków wniosku o odwołanie Zarządu.

§17. Uzupełnienie składu Organów

1. W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd.
2. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu każdego organu w każdej kadencji.

§18. Składki

1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu trzydziestu dni od daty powzięcia informacji o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.
3. Wysokość składek jest ustalana i może być zmieniana w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

5.MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 19. Powstawanie majątku Stowarzyszenia

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej,
3) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
4) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów,
5) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
6) dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
7) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
8) dochodów z kapitału,
9) dochodów z działalności gospodarczej.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§20. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością trzech czwartych głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Skip to content