Apel krakowskich Ambasadorów i Ambasadorek Wielokulturowości do władz RP w sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy

Kraków, 15.10.2021 r.

Apel do władz Rzeczypospolitej Polskiej

My,  krakowscy Ambasadorzy i krakowskie Ambasadorki Wielokulturowości oraz członkowie i członkinie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków” apelujemy do władz polskich i działających w ich imieniu służb o natychmiastowe zaprzestanie niehumanitarnych i nielegalnych działań na granicy polsko-białoruskiej. 

Od wielu lat podejmujemy działania na rzecz społeczeństwa wielokulturowego. Zawodowo i społecznie pracujemy na rzecz wzajemnego zrozumienia i szacunku: wspieramy proces integracji, postawy otwarte, wrażliwość i kompetencje do komunikacji międzykulturowej. Badamy naukowo procesy migracji i integracji. Działamy na rzecz Polaków i Polek, migrantów i uchodźców oraz wspólnie z nimi. Pokazujemy, jak ludzie z różnych stron świata i wyznający różne religie, współtworzyli Polskę i jak robią to obecnie. Wiemy również, że często także my, jako Polki i Polacy, musieliśmy uciekać przed prześladowaniem i wojną, wyjeżdżać w poszukiwaniu wolności i lepszego życia,  ale też wnosząc znaczący wkład społeczno-kulturowy do społeczeństw przyjmujących o czym świadczy dorobek naszych środowisk polonijnych. Są wśród nas także osoby, które wybrały Polskę na swój kraj – tutaj mieszkają i pracują. Chcemy, by wszyscy, którzy tego pragną, mieli taką możliwość.

 Dlatego apelujemy o:

  • zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obcokrajowcom znajdującym się w strefie przygranicznej;
  • zapewnienie opieki medycznej wszystkim potrzebującym;
  • zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób koczujących na granicy, zapewnienie posiłku, schronienia, ubrań i lekarstw;
  • uchylenie punktów 2a i 2b w paragrafie 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych z 13 marca 2020 roku (Dz.U. z 2020, poz. 435) jako wprowadzonych z przekroczeniem upoważnienia ustawowego i sprzecznych z ustawą o cudzoziemcach i ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP;
  • zaprzestanie nielegalnych wywózek i pozaproceduralnych deportacji;
  • uwzględnianie przesłanek do udzielenia zgody na pobyt humanitarny niezależnie od deklaracji lub woli cudzoziemców, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami;
  • zaprzestanie dehumanizowania uchodźców i uchodźczyń;
  • dopuszczenie pełnomocników i zapewnienie możliwości złożenia wniosków azylowych, a tym samym przestrzeganie Konwencji Genewskiej i prawa międzynarodowego;
  • uczciwe prowadzenie postępowań w przedmiocie zobowiązania do powrotu osób, które nie wyraziły woli ubiegania się o ochronę międzynarodową;
  • wpuszczenie mediów i organizacji pozarządowych na teren objęty stanem wyjątkowym i umożliwienie im rzetelnego relacjonowania sytuacji.

Dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej umierają ludzie, a przecież bezpieczna granica to taka, na której nikt nie umiera. Jako państwo mamy narzędzia do tego, by na granicy działać legalnie i humanitarnie. Apelujemy, by te narzędzia zastosować, zamiast prowadzić politykę strachu i nienawiści, za którą ludzie płacą życiem.

Krakowscy Ambasadorzy i Ambasadorki Wielokulturowości, a także członkowie i członkinie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”:

Joanna Antonik
Urszula Majcher-Legawiec
Stowarzyszenie Interkulturalni.pl
Anna Wilczyńska
David McGirr
Federacja Znaki Równości
Olha Menko
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
Diversity Hub
Tadeusz Stańko
dr Ewa Żmijewska
prof. Janusz Mucha
Aleksandra Wierzbicka
dr Maciej Świeży 
Agata Schweiger 
Marta Wronowicz
Agata Maziarz
Agnieszka Śmiałek
Agnieszka Ogrodnik
Tomasz Otko
Fundacja One World – One HeartSkip to content